1. PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANA

  1. Šis privātuma paziņojums (turpmāk arī - Paziņojums) ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula.
  2. Šī Paziņojuma mērķis ir sniegt informāciju personas datu subjektam - identificējamām fiziskām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs), par to, kā personas datu apstrādes pārzinis - SIA “ Inter Cars Latvija” (turpmāk – Pārzinis) vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu datus. Paziņojuma mērķis ir aizsargāt Datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā.
  3. Šis paziņojums ir attiecināms uz fizisko personu personas datu apstrādi intercars.lv mājas lapā un tiek sniegta informācija par tajā izvietotajām sīkdatnēm un to kādam nolūkam mēs tās esam izmantojam.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Šajā Paziņojumā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (vienotais reģ.nr. 40103315276, kontaktinformācija: Plieņciema iela 35, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tel.
+37167670275, fakss: +37167670274, e-pasta adrese: ICLV@intercars.eu, tīmekļa vietne: www.intercars.lv) un Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijas e-pasta adrese: intercars@datuaizsardziba.lv.

3. KĀ JŪS TIKSIET INFORMĒTS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

3.1. Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi, Pārzinis informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiek izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Paziņojumā un sīkdatņu risinājumā, kas izvietots mājas lapā www.intercars.lv.

3.2. Apstrādājot personas datus mērķiem, kuri nav norādīti šajā Paziņojumā, kā arī, lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt Jūs atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot papildus sīkdatnes sīkdatņu pārvaldības rīkā ar kuru Jūs varat iepazīties ienākot mūsu majas lapā). Gadījumā, ja Jums nav informācijas par Jūsu vēsturiskajām izvēlēm, a i c i nam i enākt mājas lapā un ekrāna labajā apakšējā stūrī atvert ikonu un iepazīties ar mūsu rīcībā esošo informāciju par jūsu izdarītajām izvēlēm.

4. KĀDI IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI?

4.1. Personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

4.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);
4.1.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;
4.1.3. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums.

5. KAS IR PERSONAS DATI?

Pārzinis, veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir šādi personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

5.1. Lai nodrošinātu mājas lapas funcionalitāti, tajā skaitā, iespēju Jums to lietot droši, novēršot iespējamu kibervides kaitējumu.

5.1.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā un cik ilgi?

Lai nodrošinātu mājas lapas funkcionēšanu, pārzinis atpazīst Jūsu digitālo pieprasījumu apmeklēt mūsu mājas lapu un atspoguļos to Jūsu iekārtā. Mēs zināsim no kuras iekārtas ir nācis pieprasījums un, visbiežāk, arī interneta protokola adresi, no kuras ir nācis pieprasījums piekļūt mājas lapai, laiku, kad ir veikts pieprasījums un kuri mājas lapas atvērumi Lai nodrošinātu drošu mājas lapas lietojumu, mēs veiksim kontroli un uzraudzību, lai mēs nesaņemtu viltus pieprasījumus piekļuvei mājas lapai. Tāpat mēs piefiksēsim informāciju par to kādas izvēles Jūs esat izdarījis mūsu lapā, piemēram, Jūsu izvēles sīkdatņu pārvaldības rīkā, lai Jums atkārtoti atgriežoties mūsu mājas lapā nebūtu jāizdara šīs izvēles atkārtoti. Šajā nodaļā norādītie mērķi tiek sasniegti ar sīkdatnēm, kas norādītas sīkdatņu pārvaldības rīka nodaļā “Nepieciešamās “ vai “būtiskās” sīkdatnes un ir sekojošas:

Sīkdatnes nosaukumsKas nodrošina un kāds ir tās nolūksGlabāšanas termiņš

5.1.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu - atvert mājas lapu, nodrošināt mājas lapas drošu lietošanu, tas ir Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts. Attiecībā uz mūsu vēlmi saglabāt informāciju, kas saistīta ar Jūsu izvēli sīkdatņu pārvaldības rīkā, mūsu datu apstrāde tiek balstīta papildus uz mūsu leģitīmajām interesēm, nodrošināties ar pierādījumiem sūdzību vai pretenziju gadījumā. (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts.

5.1.3. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Personas dati var tikt nodoti Pārziņa apstrādātājiem, tādiem kā mājas lapas uzturētājiem, kiberdrošības pakalpojumu sniedzējiem, atsevišķu mājās lapā izmantoto funkcioanlitāšu nodrošinātājiem. Detalizēts un aktuāls uzskaitījums ir pieejams sīkdatņu pārvaldības rīkā mājas lapā.
Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju
Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

5.2. Informācijas apkopoša par mājas lapas lietojumu

5.2.1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Analītiskās jeb statistikas sīkdatnes - sniedz informāciju, kuru mēs izmantojam apkopotā formā, lai izprastu, kā apmeklētāji kopumā izmanto mājaslapu, un izvērtētu mārketinga kampaņu efektivitāti. Šīs sīkdatnes mums palīdz uzlabot mājaslapu, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku vietnes pārlūkošanas pieredzi. Statistikas sīkdatnes mēs neizmantojam personalizētiem mārketinga piedāvājumiem. Šim nolūka sasniegšanai mēs izmantojam trešās puses _ga sīkdatnes, kas piešķir katram mājas lapas apmeklētājam unikālu identifikācijas nummuru, kas attiecīgi ļauj mums atšķirt vai Jūs esat unikāls mājas lapas apmeklētājs vai regulārs apmeklētājs. Tāpat, sīkdatņu pārvaldības rīka nodaļā “statistikas” sīkdatnes, ļauj mums izsekot, kurus lapas atvērumus jeb sadaļas Jūs apmeklējāt, kādiem rakstiem vai informācijai pievērsāt uzmanību.

5.2.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Šīs personas datu apstrādes tiesiskais pamats, ievērojot Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.prim panta nosacījumus un atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktam - Jūsu dota piekrišana jeb atļauja mums šādiem mērķiem apstrādāt Jūsu datus. Vēršam uzmanību, ka, lai nodrošinātu šo sīkdatņu funkcionēšanu, Jums vienlaicīgi ir jāpiekrit, ka informācija par Jūsu mājas lapas apmeklējumu var tikt nodota mūsu sadarbības partnerim Alphabet grupas uzņēmumiem (Google u.tml.). Tāpat vēršam uzmanību, ka ievērojot apstākli, ka šis sadarbības partneris ir ASV uzņēmums, mēs informējam, ka sīkdatnes uzturētājs kā atsevišķs pārzinis var izmantot iegūto informāciju saviem komerciālajiem nolūkiem. Tādejādi, pirms izvēles izdarīšanas, aicinam rūpīgi iepazīties arī ar Google inc. (https://support.google.com/policies/contact/ general_privacy_form) un citu sadarbības partneru sniegto informāciju sīkdatņu pārvaldības rīkā, tajā skaitā, apmeklējot šo sadarbības partneru privātuma politikas. Vēršam uzmanību, ka piekrišanas nesniegšanas gadījumā, Jums netiks traucēta iespēja apmeklēt mūsu mājas lapu.

5.2.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

_ga sīkdatnes glabāšanas termiņš ir XXX periodu

5.2.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Vispirms vēršam uzmanību, ka Pārzinis šo informāciju apstrādā tikai statistikas veidā un datu apstrādes nolūks nav izdalīt atsevišķi identificējamu datu subjektu. Ar šādu statistisko informāciju strādās Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās, kontrolējošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas.

Personas dati, ievērojot 5.2.2.punktā minētos apsvērumus, var tikt nodoti attiecīgajam sadarbības partnerim ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskas zonas valstīm. Ar šo informējam, ka Google ir sadarbības partneris, kurš savu datu apstrādi veic, ievērojot Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumu (ES) 2023/1795, kas pieņemts ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679, par personas datu pietiekamu aizsardzības līmeni ES un ASV datu privātuma regulējuma ietvaros.

5.3. Personas datu mārketinga vajadzībām.

5.3.1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Šīs ir trešās puses sīkdatnes (_fpb, _gid) kas tiek izmantotas, lai piegādātu dažādu reklāmas produktu, piemēram, reāllaika piedāvājumus no trešo personu reklāmdevējiem. Šī sīkdatne piešķir unikālu identifikātoru un ļauj izsekot mājas lapas apmeklētājus dažādās mājas lapās.

5.3.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Šīs personas datu apstrādes tiesiskais pamats, ievērojot Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.prim panta nosacījumus un atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktam - Jūsu dota piekrišana jeb atļauja mums šādiem mērķiem apstrādāt Jūsu datus. Vēršam uzmanību, ka, lai nodrošinātu šo sīkdatņu funkcionēšanu, Jums vienlaicīgi ir jāpiekrit, ka informācija par Jūsu mājas lapas apmeklējumu var tikt nodota mūsu sadarbības partnerim Facebook (Meta), Google grupas uzņēmumiem. Tāpat vēršam uzmanību, ka ievērojot apstākli, ka šis sadarbības partneris ir ASV uzņēmums, mēs informējam, ka sīkdatnes uzturētājs kā atsevišķs pārzinis var izmantot iegūto informāciju saviem komerciālajiem nolūkiem. Tādejādi, pirms izvēles izdarīšanas, aicinam rūpīgi iepazīties arī attiecīgo sadarbības partneru privātma paziņojumu sīkdatņu pārvaldības rīkā.

Vēršam uzmanību, ka piekrišanas nesniegšanas gadījumā, Jums netiks traucēta iespēja apmeklēt mūsu mājas lapu.

5.3.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Šīs sīkdatnes saglabāšanas termiņš ir norādīts sīkdatņu pārvaldības rīkā.

5.3.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Informācijai piekļūs Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās, kontrolējošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas.

Personas dati, ievērojot 5.3.2.punktā minētos apsvērumus, var tikt nodoti sadarbības partnerim ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskas zonas valstīm.

6. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI

6.1. Kā tiks informēts Datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?

Datu subjekts par šajā Paziņojumā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst tādas metodes kā šī Paziņojuma vai tā daļas izvietošana Pārziņa tīmekļa vietnē www.intercars.lv un konkrēti sīkdatņu pārvaldības rīkā, kā arī atsevišķos gadījumos informācija tiks sniegta paziņojumu vai citā veidā.

6.2. Tiesības piekļūt personas datiem un labot tos.

6.2.1. Saskaņā ar Regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Pārziņa rīcībā esošajiem Datu subjekta personas datiem un saņemt informāciju par to.

6.2.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu. Lai nodrošinātu šajā punktā noteiktās tiesības, ievērojot tehnoloģiskās iespējas, aicinam Jūs izmantot Jūsu pārlūka funkcionalitāti, proti, izdzēšot vēsturiskās izvēles un apstiprinot jaunas vai vērsties pie Pārziņa.

6.2.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu “tiesības tikt aizmirstam"). Lai nodrošinātu šajā punktā noteiktās tiesības, ievērojot tehnoloģiskās iespējas, aicinam Jūs izmantot Jūsu pārlūka funkcionalitāti, proti, izdzēšot vēsturiskās izvēles un apstiprinot jaunas vai vēršoties pie Pārziņa.

6.2.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama šādos gadījumos:

- lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

- lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

- datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem
aktiem.

6.2.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

- Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis pārbauda personas datu precizitāti;

- apstrāde ir nelikumīga un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

- Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

- Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi – uz laiku, kamēr tiek pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

6.2.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 6.2.5.punktu, tad šādus personas datus apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu (izņemot glabāšanu) vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

6.2.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

6.2.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski. Pārzinis aicina vispirms vērsties pie tā, rakstot uz norādīto e-pasta adresi, lai operatīvi rastu situācijas risinājumu, ja Datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

6.3. Tiesības atsaukt piekrišanu.

Ja Pārzinis veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, tad Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt, izmantojot sīkdatņu pārvaldības risinājumu. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja Jūs esat apmeklējis mūsu mājas lapu, izmantojot vairāks iekārtas, piekrišanas atsaukums būs spēka tikai uz tiem datiem, kas tiek apstrādāti konkrētajā iekārtā.

Pārzinis pēc atsaukuma saņemšanas Datu subjekta datus nolūkam, attiecībā uz kuru saņemts piekrišanas atsaukums, turpmāk neapstrādās. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas ir veikta pirms piekrišanas atsaukuma.

7. DATU SUBJEKTA IESNIEGUMU, PIEPRASĪJUMU UN SŪDZĪBU PIEŅEMŠANA UN IZSKATĪŠANA

7.1. Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi, pieprasījumi, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjekts var iesniegt Pārzinim pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu izmantojot šī paziņojuma 2.nodaļā norādīto kontaktinformāciju. Ievērojot šajā paziņojumā minētos specifiskos personas datu apstrādes aspektus - papildus lūdzam informāciju, kas Pārzinim ļauj identificēt apstrādes, kas ir attiecināmas uz Jums kā datu subjektu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Regulas 11.panta nosacījumiem, pārzinim nav pienākums ievākt un saglabāt informāciju, lai nodrošināt datu subjekta identifikāciju vai, ja datu saglabāšanas vienīgais iemesls ir, lai nodrošinātu datu subjektam tā tiesību realizāciju saskaņā ar Regulu.

8. Kādus pasākumus Pārzinis pielieto, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību?

8.1. Pārzinis regulāri pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās sistēmas, tajā skaitā tādas, kas nodrošina Jums drošu mūsu mājas lapas apmeklēšanu un datu ievadīšanu (izmantojot trešo pušu izsniegtus sertifikātus).

8.2. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas var radīt augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to Datu subjektam, izmantojot tam pieejamo kontaktinformāciju (ja tas būs iespējams), vai arī informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē www.intercars.lv vai Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos, vai, citā veidā (piemēram, izmantojot mājas lapas apmeklētāju izveidotos profilus, ja tādi ir).