Põhimõtted, mille alusel Inter Cars Isikuandmeid käesoleva Veebilehe külastamisega seoses töötleb, on kirjeldatud käesolevates Privaatsustingimustes (Inter Cars Küpsisepoliitika on Veebilehel eraldi kättesaadav).  

Käesolevad Privaatsustingimused kirjeldavad Isikuandmete töötlemist Inter Cars poolt, mis toimub üksnes käesoleva Veebilehe haldamise raames ja kasutamise kaudu ning on seotud Veebilehe kaudu osutavate teenustega. Veebileht võib sisaldada linke, mis suunavad Teid kolmanda osapoole hallatavatele veebilehtele. Käesolevad Privaatsustingimused ei käsitle töötlemist, mis toimub sellest hetkest alates, mil Teid suunatakse Inter Cars Eesti või muude kolmandate osapoolte veebilehele. Kolmandate osapoolte hallatavatel veebilehtel toimuva andmetöötluse osas kehtivad vastavad eraldiseisvad privaatsustingimused, mille osas Inter Cars ei vastuta. Käesolevate Privaatsustingimuste kontekstis toimuv Isikuandmete töötlemine Inter Cars Eesti poolt on kirjeldatud Privaatsustingimuste punktis 8.2. 

1. Mõisted 

1.1. Alljärgnevaid termineid kasutatakse käesolevates Privaatsustingimustes toodud tähenduses: 

1.1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kes on külastanud Veebilehte ning kelle kohta on Inter Cars’il selle tulemusel teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada; 

1.1.2. Andmekaitsemäärus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta; 

1.1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti kohta; tuvastatav on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, e-postiaadress, asukohateave, seadme IP aadress, võrguidentifikaator ja küpsiste või sarnase tehnoloogia kaudu kogutud teave; 

  1.1.4. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Andmesubjekt ise, Inter Cars ega Inter Cars töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid; 

   1.1.5. Veebileht on Inter Cars poolt hallatav käesolev veebileht; 

    1.1.6. Privaatsustingimused – käesolev tekst, mis sätestab Inter Cars Isikuandmete Töötlemise põhimõtteid;  

     1.1.7. Inter Cars on Inter Cars S.A., aadress ul. Powsińska 64, 02-903 Varssavi; 

      1.1.8. Inter Cars Eesti on Inter Cars Eesti OÜ, aadress Osmussaare tänav 4, Tallinn 13811; 

       1.1.9. Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, süstematiseerimine, ligipääsu andmine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine jne), sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest. 

       2. Üldpõhimõtted 

       2.1. Isikuandmete Töötlemine Inter Cars poolt toimub Andmekaitsemääruse, isikuandmete kaitse seaduse ja muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Privaatsustingimustes toodud nõuete kohaselt. 

       2.2. Käesolevad Privaatsustingimused kirjeldavad Inter Cars poolt Veebilehel toimuva Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.  

        2.3. Inter Cars tagab kohalduva õiguse raames Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest. 

         2.4. Inter Cars võib Isikuandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab Inter Cars, et Isikuandmete Töötlemine toimub Inter Cars juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ja käesolevate Privaatsustingimustega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid. 

          2.5. Privaatsustingimusi täiendab Inter Cars Veebilehel avaldatud küpsistele kohaldatav eeskiri Küpsisepoliitika.

          3. Isikuandmete kogumise viisid / allikad 

          3.1. Inter Cars kogub Isikuandmeid mh järgmistel viisidel: 

          3.1.1. Andmesubjekti enda poolt Inter Cars’ile vabatahtlikult avaldatud Isikuandmed;  

          3.1.2 Inter Cars Veebilehe külastamisel automaatselt kogutavad Andmesubjekti Isikuandmed, mis on vajalikud Veebilehe toimimiseks ja sisu kuvamiseks. 

          4. Isikuandmete Töötlemise õiguslikud alused 

          4.1. Inter Cars Töötleb Isikuandmeid kokkuvõtlikult järgmistel õiguslikel alustel: 

          4.1.1. õigusaktidest (nii riigisisene regulatsioon kui Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks

           4.1.2. Andmesubjektiga sõlmitava lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks

           4.1.3. Andmesubjekti nõusoleku alusel vastavalt nõusolekus väljendatud piirides, ulatuses ja eesmärkidel – sellisel juhul küsib Inter Cars isikult kohase nõusoleku; 

            4.1.4. Inter Cars enda õigustatud huvide tarbeks või kaitsmiseks.  

            5. Isikuandmete kategooriad 

            5.1. Isikuandmete kategooriad, mida Inter Cars peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning mille Töötlemine toimub, on järgmised: 

            5.1.1. Veebilehe külastamise käigus küpsiste või sarnase tehnoloogia kaudu automaatselt kogutavad andmed, sh andmed IP aadressi ning muude identifikaatorite kohta Veebilehe toimimise tagamiseks (info küpsiste kohta on toodud Veebilehel kättesaadavas Küpsisepoliitikas); 

            5.1.2. Veebilehe kontaktvormidesse sisestatavad Isikuandmed, sh nimi, e-posti aadress ning kontaktvormisse sisestatavad muud võimalikud Isikuandmed; 

            5.1.3. Andmesubjekti poolt e-kirja teel edastatud andmed, sh e-posti aadress ning muud võimalikud Isikuandmed, mida edastatakse elektroonilise suhtluse käigus Inter Cars’iga või Inter Cars Eestiga; 

            5.1.4. Andmesubjekti poolt Veebilehe kasutamise tulemusel talletatud logiandmed; 

            5.1.5. Veebilehe külastamise käigus küpsiste või sarnase tehnoloogia kaudu kogutavad andmed Veebilehe kasutamise kohta selleks, et analüüsida ja jälgida Veebilehe kasutust ning pakkuda paremat Veebilehe kasutust, sh IP aadressi ning muude identifikaatorite kohta (info küpsiste kohta on toodud Veebilehel kättesaadavas Küpsisepoliitikas); 

            5.2. Lisaks punktis 5.1 väljatoodud Isikuandmete kategooriatele võib Inter Cars koguda Andmesubjektilt täiendavaid ja muid Isikuandmeid, kui see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuse osutamisega. 

            1. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused 

            Isikuandmete Töötlemine Inter Cars poolt toimub peamiselt selleks, et: 

            6.1. tagada Veebilehe toimimine, eelkõige Veebilehe kuvamise, funktsionaalsuse ning infoturbe tagamiseks, mis põhineb:

            Lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Andmesubjekti soovil (kui külastate Veebilehte meie toodete kohta ostuinfo saamiseks) või Inter Cars õigustatud huvil, et teha Veebileht Teile tehniliselt ja turvaliselt kättesaadavaks; 

            6.2. analüüsida, jälgida Veebilehe kasutust ning pakkuda paremat Veebilehe kasutust, , mis põhineb:  

            Andmesubjekti nõusolekul ja Inter Cars õigustatud huvil parandada oma Veebilehe ja selle sisu kvaliteeti ning optimeerida pakkumiste (sh kuvatava reklaami) kvaliteeti müügi edendamiseks;  

            6.3. vastata Teie päringutele, eelkõige selleks et päringu teinud isik tuvastada, päringule nõuetekohaselt vastata (sh vastata Teie küsimustele, mis võivad olla seotud konkreetse tootega või lepingu sõlmimisega) ning vajaduse korral päring edastada vastamiseks Inter Cars Eestile (või asjakohasel juhul teisele Inter Cars`iga samasse kontserni kuuluvale ettevõttele), selleks et nad saaksid Teie päringule vastata. Selline Isikuandmete Töötlemine põhineb:  
             Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Andmesubjekti soovil või Inter Cars vastaval õigustatud huvil; 

            6.4. tõendada, teostada ja kaitsta õiguslikke nõudeid, eelkõige salvestada sidevahendite (nt e-posti) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toiminguid, mis Inter Cars on teinud, mis põhineb:  
            Inter Cars vastaval õigustatud huvil. 

            6.5. täita Inter Cars seadusest tulenevaid kohustusi, mis põhineb:  

            Juriidilise kohustuse täitmisel, sh seoses rangelt mittevajalike küpsiste kaudu toimuva Isikuandmete töötluse jaoks Teilt nõutud nõusoleku küsimiseks, meelespidamiseks ja haldamiseks (sellekohane täpsem info Veebilehel kättesaadavas Küpsisepoliitikas). 

            7. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil 

            7.1. Inter Cars kasutab Isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, eelkõige Inter Cars poolt pakutavate teenuste osas pakkumiste, ürituste kutsete ja muu turundusinfo saatmiseks ehk otseturunduseks sidevahendi (nt e-posti või telefoni teel) vahendusel, kui Andmesubjekt on sellega nõustunud. Juhul kui Andmesubjekt ei ole otseturunduseks eraldi nõusolekut andnud, võib Inter Cars Töödelda Andmesubjekti Isikuandmeid Inter Cars teenuste pakkumise tegemise eesmärgil sarnaste toodete või teenuste osas, mida Andmesubjekt on soetanud või tarbinud või mille ostmise suhtes Andmesubjekt on ilmutanud huvi, vastavalt Inter Cars õigustatud huvile edendada kauba müüki. Teil on igakordne õigus enda varem antud nõusolek tagasi võtta või keelduda edasiste turunduslike teadete, kutsete ja muu sellekohase info saamisest. Vastava õiguse rakendamise soovi korral esitage meile sellekohane taotlus vastavas teatises toodud juhiste järgi, telefoni teel toimuva pakkumise korral suuliselt või alltoodud kontaktandmetel.   

            7.2. Teatud juhtudel võib Inter Cars turundustegevuse läbiviimiseks kasutada profileerimist. Automatiseeritud andmetöötluse tulemusel koostab Inter Cars Andmesubjekti avaldatud andmete põhjal (nt e-posti aadress) profiili, mille põhjal on võimalik analüüsida Andmesubjektide ostukäitumist ning eelistusi. Analüüsi tulemusel on võimalik parandada kuvatava sisu vastavust Andmesubjekti individuaalsete eelistustele ja huvidele. Isikuandmete töötlemine toimub lähtuvalt Inter Cars õigustatud huvist. 

             7.3. Lisaks võib Inter Cars töödelda Andmesubjektide Isikuandmeid, sealhulgas küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu kogutud Isikuandmeid suunatud või käitumispõhise turundustegevuse läbiviimiseks juhul, kui Andmesubjekt on turunduslikul eesmärgil kasutatavate küpsiste kasutamiseks andnud sellekohase nõusoleku. Vastava käitumispõhise turundustegevus hõlmab ka Andmesubjektide profileerimist ning märgitud Isikuandmete töötlemine toimub Inter Cars õigustatud huvi alusel. 

             8. Isikuandmete edastamine 

             8.1. Inter Cars edastab Isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele: 

             8.1.1. Inter Cars Eestile (või asjakohasel juhul teisele Inter Cars`iga samasse kontserni kuuluvale ettevõttele); 

             8.1.2. Inter Cars`i teenuse pakkujatele ja volitatud töötlejatele, sh otseselt Veebilehe haldamise ja käivitamisega seotud volitatud töötlejatele, nt IT ja serveriteenuse osutajad, küpsisehalduse pakkujad, jne; 

              8.1.3. selleks õigustatud ametiasutused ning muud Kolmandad isikud, juhul kui ametiasutus või Kolmas isik on esitanud päringu ning päringu tegemiseks eksisteerib õiguslik alus; 

               8.2. Inter Cars edastab Inter Cars Eestile Teie Isikuandmeid vaid juhul, kui taotluse või vaidluse lahendamise seisukohast osutub see vajalikuks. Inter Cars Eesti isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta on täpsemat teavet võimalik kätte saada siit

               9. Töötlemise geograafiline piirkond 

               9.1. Üldreeglina toimub Isikuandmete Töötlemine Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires. 

               9.2. Veebilehe seadistuse ja partnerite asukoha tõttu suunatakse teatav andmeedastus väljapoole EL/EMP`i (näiteks kasutame Google Analyticsit, Osano küpsisehaldusteenust ja sarnaseid teenuseid, funktsioone või tooteid ning andmetöötlejateks või vastuvõtjateks on ettevõtted, mis tegutsevad Ameerika Ühendriikides või mujal väljaspool EMP riike). Sellisel juhul toimub edastus eeldusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Asjakohased kaitsemeetmed on näiteks järgmised: 

               9.1.1. väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni sellekohasele otsusele; 

               9.1.2. kehtiva lepingu olemasolu, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab Andmekaitsemäärusele. 

               10. Isikuandmete säilitamise perioodid 

               10.1. Inter Cars ei Töötle Isikuandmeid kauem kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ja võimalike nõuete aegumistähtaegu arvestades. Küpsiste või sarnase tehnoloogia kaudu kogutud Isikuandmete säilitamise perioodid on toodud Veebilehel kättesaadavas Küpsisepoliitikas. 

               10.2. Andmeid, sh Isikuandmeid, töödeldakse üldjuhul teenuse osutamise perioodi jooksul, kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või kuni Andmesubjekt on esitanud vastuväite Isikuandmete töötlemisele juhul, kus Isikuandmete Töötlemine põhineb Inter Cars’i õigustatud huvil. 

                10.3. Isikuandmete töötlemist võib pikendada juhtudel, kui Töötlemine on vajalik võimalike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning pärast seda perioodi ainult seaduses ettenähtud aja jooksul. Pärast töötlemisperioodi lõppu andmed kustutatakse või anonümiseeritakse. 

                11. Andmesubjekti õigused 

                11.1. Andmesubjektil on seoses tema Isikuandmete Töötlemisega alljärgnevad õigused: 

                11.1.1. saada teavet tema Isikuandmete Töötlemise kohta ning õigus küsida Töödeldavatest Isikuandmetest koopiat (nt Töötlemise eesmärkide, Töödeldavate Isikuandmete kategooriate, Isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta, Isikuandmete säilitamise ajavahemiku kohta; kui Isikuandmeid ei koguta Andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende päritoluallika kohta); 

                11.1.2. taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed; 

                 11.1.3. esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemisele, kui Isikuandmete Töötlemine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas otseturunduse eesmärgil; 

                  11.1.4. taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Inter Cars puudub õigus selliseid andmeid Töödelda või kui Isikuandmete Töötlemine toimub Andmesubjekti nõusolekul ja ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu siis (või sellises ulatuses), kui Isikuandmete, mida palutakse kustutada, Töötlemine toimub või saab toimuda lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks Lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks; 

                   11.1.5. nõuda oma Isikuandmete Töötlemise piiramist, sh ajal, millal Inter Cars hindab Andmesubjekti õigust oma Isikuandmete kustutamisele; 

                    11.1.6. saada oma Isikuandmed, mida ta on Inter Cars esitanud ning mille Töötlemine toimub nõusoleku alusel või Lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas vormis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekandmise õigus); 

                     11.1.7. võtta tagasi enda antud nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle Inter Cars enam Andmesubjekti Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda õigusvastaseks senini nõusoleku alusel toimunud Isikuandmete Töötlemist; 

                      11.1.8. pöörduda igal ajal kaebusega Inter Cars’i, kohase järelevalveasutuse poole, nt Poolas Poola Andmekaitse Inspektsiooni (Urzad Ochrony Danych Osobowych) poole (veebileht: https://uodo.gov.pl/en) ja Eestis Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole (veebileht: https://www.aki.ee/) või pädeva kohtu poole, kui ta leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine rikub tema õigusi ja huve. 

                      12. Kontaktandmed 

                      12.1. Andmesubjektil on võimalik oma õigusi rakendada, esitada päringuid või tühistada nõusolekuid, pöördudes selleks Inter Cars poole. Inter Cars on selleks puhuks määranud andmekaitse eest vastutava isiku. Inter Cars’iga saab Isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta e-posti aadressil iod@intercars.eu. 

                      12.2. Inter Cars vastab esitatud taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui enne taotlusele vastamist on vaja selgitada välja täiendavaid asjaolusid, võib Inter Cars vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Andmesubjekti.  

                      13. Privaatsustingimuste kehtivus ja muudatused 

                      13.1 Inter Cars’il on õigus Privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega. 

                      Viimati muudetud veebruar 2024.