1. DEFINICJE

1.1 Administrator - Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008734, posiadająca numer NIP: 1181452946, REGON: 014992887, kapitał zakładowy w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłacony w całości. 1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://reinhoch.eu/. 1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem niezbędnych plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: 3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; 3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING. 3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 3.4. Dane osobowe są przetwarzane: 3.4.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 3.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności; 3.4.3. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa); 4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna); 4.1.3. przesyłaniu wiadomości e-mail o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera); 4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). 4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator, tworzy profil Użytkownika i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników (np. adres e-mail) w celu analizy ich zachowania jako kupujących lub stworzenia prognozy zakupowej na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Działania Administratora mogą polegać również na wyświetleniu lub powtórzeniu przekazu reklamowego osobom, które korzystają z Serwisu, na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika na wykorzystywanie technologii śledzących wykorzystujących informacje o sposobie korzystania z Serwisu. W proces wyświetlania lub powtarzania Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy zaangażowani są również zaufani partnerzy Administratora.

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.7. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

PODSTAWOWE PLIKI COOKIE ORAZ PLIKI COOKIE PRESONALIZACJI

5.2. Korzystanie przez Administratora z podstawowych plików cookie (nazwane na stronie jako „Podstawy”) jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności. Pliki cookie personalizacji (nazwane na stronie jako „Personalizacja”) zapamiętują i dostosowują stronę do wyborów Użytkownika, np. preferencji językowych czy regionu, w którym Użytkownik się znajduje. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o podstawnych plikach cookie oraz plikach cookie personalizacji, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

PLIKI COOKIE ANALIZY

5.3. Pliki cookie analizy umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może badać statystki i poprawiać wydajność witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie wiedzieć, kiedy odwiedził Serwis.

MARKETINGOWE PLIKI COOKIES

5.4. Marketingowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań, nie tylko w Serwisie, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem Serwisu. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań. Marketingowe cookie nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, dalej będzie możliwe wyświetlanie reklamy, jednak nie będą one dopasowane do preferencji.

6. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERA ADMINISTRATORA

6.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują rozwiązanie i narzędzie wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

6.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

DOUBLECLICK

6.3. DoubleClick to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora (kampanii AdWords) i analitykę jej rezultatów. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads.

7. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

7.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. 7.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu. 7.3. Pliki cookies służące personalizacji oraz działaniom analitycznym i marketingowym nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na ich instalację poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu (wejście na stronę internetową) lub korzystając ze strony https://intercars.pl/s/zarzadzanie-plikami-cookies. 7.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację plików cookies służących personalizacji oraz działaniom analitycznym i marketingowym poprzez kliknięcie przycisku „Zaakceptuj wszystkie” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji tych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies). 7.5. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 7.5.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 7.5.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 7.5.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 7.5.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 7.5.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 7.6. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami: 7.6.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 7.6.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych. 9.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. 9.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). Zgodami marketingowymi można również zarządzać w serwisie https://rodo.intercars.eu 9.4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się pod adresem https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/.

10. ODBIORCY DANYCH

10.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. 10.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

11.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych (szczegółowe informacje znajdują się tutaj); 11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają one Danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej (wzory umów znajdują się tutaj); 11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 11.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

13. DANE KONTAKTOWE

13.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@intercars.eu lub adres korespondencyjny: Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa. 13.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych poprzez e-mail iod@intercars.eu.

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 14.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 13.06.2023.