Uvjete u nastavku donosi i primjenjuje društvo Inter Cars S.A. sa sjedištem u Varšavi (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska, upisano u Registar preduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud glavnoga grada Varšave u Varšavi, XIII. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem: 0000008734, NIP broj (za identifikaciju poreznog obveznika): 1181452946, nacionalni registracijski broj društva REGON: 014992887, e-mail: info@intercars.com.pl i internetska stranica http://www.intercars.com.pl/. 


1.2.
Korisnik i svaka druga osoba može se obratiti Davatelju usluga služeći se kontaktnim podacima navedenim u prethodnoj tački 1.1. te sljedećim kontaktnim podacima:


1.2.1. e-mail
adresa: info.ba@intercars.eu
 


1.2.2.
broj telefona: +48 22 714 11 11.
 


1.3.
Obim u kojemu ove Odredbe regulišu pružanje usluga u elektronskom obliku, čini ih odredbama i uslovima opisanim u članku 8. zakona od 18. jula 2002. godine o pružanju IT usluga (Narodne novine / Journal of Laws, br. 1219., u skladu sa izmjenama i dopunama).
 

Svako može besplatno pristupiti sadržaju ovih Odredbi i pročitati ih. 

Podatke možemo dobiti od Vas, npr. u sljedećim slučajevima: sklapanjem ugovora o kupoprodaji, sklapanjem Ugovora o poslovnoj suradnji, izrada računa za pristup sustavima, procesima kupnje, sudjelovanjem u programima vjernosti, odgovaranjem na pritužbe, sudjelovanjem u edukacijama te ostalim profesionalnim usavršavanjima ili iskazivanjem spremnosti za primanje marketinških materijala,  sudjelovanje na sajmovima i skupovima, putem video nadzora naših prostora i dr. 

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju zakonskih propisa , ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa (npr. odgovaranje na pritužbu, u marketinške svrhe, ispitivanje Vašeg korisničkog iskustva, zaštite imovine) osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo Vašu privolu. Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. 

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja. 

Osobni se podaci pohranjuju onoliko vremena koliko je potrebno za dovršenje kupoprodaje ili pružanje usluge, kako to zahtijeva zakon, npr. porezni, kazneni i fiskalni propisi, ili dok ne povučete privolu u slučaju pristanka za primanje marketinških informacija. 

U bilo kojem trenutku možete promijeniti privolu u vezi s načinima komunikacije s vama, ispraviti podatke ili povući privolu za njihovu obradu putem registra dostupnog na: https://rodo.intercars.eu 

Osobe čiji se podaci obrađuju imaju sljedeća prava: 

 • pravo na pristup podacima 

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Europske Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. 

 • pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podacinisu tačni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. 

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije tačno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda. 

 • pravo na brisanje podataka (zaborav)

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. tačkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimnirazlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili pravadržave kojoj podliježevoditelj obrade;
 • sobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe 

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna: 

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;

ili

 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavatenjihovu tačnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ko ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
 • pravo na prigovor na obradu podataka

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade 

 • pravo na prijenos podataka

Možete zatražiti da se podaci koje čuva administrator pripremi u strukturiranom obliku, u obično strojno čitljivom formatu i / ili zatražiti njihov prijenos drugom administratoru podataka. 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. 

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima. 

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. 

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva. 

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva. 

Našu Politiku kolačića možete pronaći na sljedećoj poveznici https://ba.e-cat.intercars.eu/bs/CookiesPolicy 

 • svrha: zaštita osoba i imovine,
 • pravni temelj: legitiman interes Inter Cars-a kao voditelja obrade osobnih podataka,
 • primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa,
 • čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom postupku.

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila tačna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.