1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1.1 Adatkezelő: Az Inter Cars S.A., (székhelye Varsó, ul. Powsińska 64, 02- 903 Varsó, bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába, amelyet Varsó főváros kerületi bírósága, az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII. kereskedelmi osztálya vezet, száma: 8734, adószám: 1181452946, REGON szám (nemzeti cégjegyzékszám): 014992887) 

1.2 Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

1.3 Szabályzat - a jelen Adatvédelmi szabályzat. 

1.4 GDPR - Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg). 

1.5 Szolgáltatás - az Adatkezelő által a következő címen üzemeltetett weboldal [https://reinhoch.eu/hu/]. 

1.6 Felhasználó - minden természetes személy, aki felkeresi a weboldalt, vagy igénybe vesz egy vagy több, a jelen Szabályzatban leírt szolgáltatást vagy funkciót. 

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS 

2.1 Adatkezelő a Felhasználóról a Weboldal használata során az egyes kínált elengedhetetlen szolgálatások biztosításához szükséges adatokat, valamint a Felhasználó Weboldalon végzett tevékenységével kapcsolatos információkat gyűjt. A Weboldal használata során a Felhasználóról gyűjtött személyes adatok kezelésének részletes szabályait és céljait az alábbiakban ismertetjük. 

3. A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

3.1 A weboldal valamennyi Felhasználójának személyes adatait (többek között az IP-címét, illetve más azonosítóit, valamint a szükséges sütik vagy egyéb technológiák segítségével gyűjtött információkat) az Adatkezelő az alábbiak érdekében kezeli: 

3.1.1 elektronikus szolgáltatás nyújtása, azaz a weboldal böngészése során keresett tartalmak Felhasználó rendelkezésére bocsátása céljából - az ilyen adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja); 

3.1.2 elemzési és statisztikai célokra, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), mely szerint a Felhasználók tevékenységeinek és preferenciáinak elemzése a használt funkciók és a nyújtott szolgáltatások javítása érdekében történik; 

3.1.3 jogi igények esetleges megállapítása és kivizsgálása, illetve jogi követelésekkel szembeni védelem céljából – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), amely a jogainak védelmében áll; 

3.1.4 az Adatkezelő és más szervezetek marketingcéljaira, különösen a viselkedésalapú reklámok megjelenítéséhez kapcsolódóan – a személyes adatok marketingcélú feldolgozásának elveit a MARKETING szakasz ismerteti. 

3.2 A rendszer naplózza a Felhasználó Weboldalon történő tevékenységét, többek között a Felhasználó személyes adatait is, (a rendszernapló egy speciális számítógépes program, amely kronologikus sorrendben tárolja a szolgáltatások nyújtására használt számítógéppel kapcsolatos eseményekre és tevékenységekre vonatkozó információkat). A naplókban összegyűjtött információk kezelése elsősorban szolgáltatások nyújtásának céljából történik. Az Adatkezelő technikai és adminisztratív célokból is kezeli ezeket, az IT-rendszer biztonságának megőrzése és a rendszer irányítása biztosítása céljából - ebben a tekintetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR rendelet 6. cikkének 1 (f) pontja). 

ŰRLAPOK 

3.3 Az Adatkezelővel elektronikus kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével lehet kapcsolatba lépni. Az űrlap használatához elengedhetetlen, hogy a Felhasználó megadja a kapcsolatfelvételhez és a megkeresés megválaszolásához szükséges személyes adatait. A Felhasználó egyéb adatokat is megadhat a kapcsolatfelvétel megkönnyítése vagy a megkeresés kezelése érdekében. A kötelezően megadandó adatok a megkeresés fogadásához és kezeléséhez szükségesek, ezek hiánya a szolgáltatás nyújtásának lehetetlenné válását eredményezi. Egyéb adatok megadása önkéntes adatszolgáltatás. 

3.4 A személyes adatok kezelése: 

3.4.1 a feladó azonosítása és a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött megkeresésének kezelése érdekében az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatkezelés a szolgáltatás nyújtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); a nem kötelező jelleggel megadott adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); 

3.4.2 elemzési és statisztikai célokra az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), amely a Felhasználók által a Szolgáltatáson keresztül elküldött megkeresések statisztikáinak elkészítésében áll, a Szolgáltatás működésének javítása érdekében; 

3.4.3 jogi igények kivizsgálása, illetve jogi követelésekkel kapcsolatos fellépés céljából az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (az adatkezelés jogalapja: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), mely szerint az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

4. MARKETING 

4.1 Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait az alábbi marketingtevékenységek megvalósítása érdekében kezeli: 

4.1.1 a Felhasználó preferenciáihoz nem igazodó marketingtartalmak megjelenítése a Felhasználó számára (kontextuális reklám); 

4.1.2 a Felhasználó érdeklődésére szabott marketingtartalmak megjelenítése a Felhasználó számára (viselkedésalapú reklám); 

4.1.3 érdekes ajánlatokról, illetve olyan tartalmakról e-mailek küldése, amely némely esetben kereskedelmi információkat tartalmaz (hírlevél); 

4.1.4 áruk és szolgáltatások marketingjéhez közvetlenül kapcsolódó egyéb tevékenységek végzése (kereskedelmi információk elektronikus úton történő küldése és telemarketing-tevékenység). 

4.2 Marketingtevékenységek végzése érdekében az Adatkezelő bizonyos esetekben profilalkotást alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő automatikus adat kezelés segítségével létrehozza a Felhasználó profilját, és az összegyűjtött információk alapján értékel bizonyos, a Felhasználóra vonatkozó tényezőket (pl. e-mail cím) abból a célból, hogy elemezze vásárlói magatartását vagy vásárlási előrejelzést készítsen elő. Ez lehetővé teszi, hogy a Felhasználó részére megjelenített tartalom jobban illeszkedjen a Felhasználó egyéni preferenciáihoz és érdeklődési köréhez. 

KONTEXTUÁLIS HIRDETÉSEK 

4.3 Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait marketingcélokból kezeli, amikor kontextuális hirdetéseket (azaz a Felhasználó preferenciáihoz nem igazodó hirdetéseket) juttat el a Felhasználókhoz. A személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a feldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

VISELKEDÉSALAPÚ HIRDETÉSEK 

4.4 Az Adatkezelő és megbízott partnerei a Felhasználó személyes adatait, ideértve a sütik és más hasonlók technológiák segítségével összegyűjtött személyes adatokat is, marketing célokra dolgozza fel, azzal összefüggésben, hogy ún. viselkedésalapú hirdetéseket (azaz olyan hirdetéseket, amelyek igazodnak a Felhasználó preferenciáihoz) juttasson el a Felhasználóhoz. Az Adatkezelő tevékenységei közé tartozhat az is, hogy weboldalain és a közösségi médiában reklámüzeneteket jelenít meg vagy ismétel a Szolgáltatást használó személyek számára. A személyes adatok feldolgozása magában foglalja a felhasználói profilalkotást is. A személyes adatok kezelésére a Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), összhangban a Felhasználó által a Szolgálatás használatára vonatkozó információkat felhasználó nyomkövető technológiák használatához adott hozzájárulással összefüggésben. Az Adatkezelő megbízásából harmadik fél is részt vehet a Felhasználó személyére szabott hirdetések megjelenítésében vagy ismétlésében. 

HÍRLEVÉL 

4.5 Az Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően azoknak a személyeknek nyújtja, akik e célból megadták e-mail címüket. Az adatszolgáltatás a hírlevél-szolgáltatás biztosításához szükséges, és annak elmulasztása a hírlevél kézbesítésének elmaradását eredményezi. A Felhasználóval való kommunikáció ezen formája a profilalkotást is magában foglalhatja. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő automatikus adatkezelés segítségével létrehozza a Felhasználó profilját, és az összegyűjtött információk alapján értékel bizonyos, a Felhasználóra vonatkozó tényezőket (pl. e-mail cím) abból a célból, hogy elemezze vásárlói magatartását, vagy vásárlási előrejelzést készítsen. Ez lehetővé teszi, hogy a megjelenített tartalom jobban megfeleljen a Felhasználó egyéni preferenciáinak és érdeklődésének. 

4.6 A személyes adatok kezelése: 

4.6.1 hírlevél-szolgáltatás nyújtása a – az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja); 

4.6.2 a hírlevél részeként marketingcélú tartalmak eljuttatása a Felhasználóhoz – az adatkezelés jogalapja, beleértve a profilalkotás alkalmazását is, az Adatkezelő jogos érdeke (az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) a hírlevél fogadásához való hozzájárulással kapcsolatban; 

4.6.3 elemzési és statisztikai célok – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), mely magában foglalja a Felhasználók Szolgáltatásban végzett tevékenységének az alkalmazott funkciók javítása érdekében történő elemzését; 

4.6.4 jogi igények esetleges megállapítása és kivizsgálása, illetve jogi követelésekkel kapcsolatos fellépés céljából – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), mely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

DIREKT MARKETING 

4.7 A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő arra is felhasználhatja, hogy különböző csatornákon keresztül, pl. e-mailben, MMS-ben/SMS-ben vagy telefonon marketingcélú tartalmakat küldjön a Felhasználónak. Ilyen tevékenységeket csak akkor végez az Adatkezelő, ha a Felhasználó ahhoz hozzájárulását adta, mely hozzájárulást bármikor visszavonhatja. 

5. SÜTIK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK 

5.1 A sütik a Felhasználó számítógépére telepített kis szövegfájlok, melyet a Felhasználó eszközére telepítenek a Weboldal böngészésekor. A sütik információkat gyűjtenek a Weboldal használatának megkönnyítése érdekében például azáltal, hogy megjegyzik a Felhasználó weboldalon tett látogatásait és az általa végzett tevékenységeket. 

ALAPVETŐ SÜTIK ÉS A SZEMÉLYRE SZABÁST TÁMOGATÓ SÜTIK 

5.2 A weboldal megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő alapvető sütiket (a weboldalon „Basics” illetve „Alapok” néven) használjon. Ezek a sütik kifejezetten a bejelentkezési munkamenetek megjegyzése, illetve az űrlapok kitöltése és az adatvédelmi beállítások rögzítése céljából kerülnek telepítésre. A személyre szabást támogató sütik (a weboldalon "Customization" illetve „Testreszabás” néven) megjegyzik a Felhasználó preferenciáit és azoknak megfelelően testre szabják a weboldalt, illetve elmentik az olyan információkat, mint például a nyelvi preferencia vagy a régió, amelyben a Felhasználó tartózkodik. A Felhasználók beállíthatják a böngészőt úgy, hogy blokkolja az alapvető és a személyre szabást támogató sütiket vagy figyelmeztessen azokra, ennek eredményeként azonban a webhely bizonyos részei nem fognak megfelelően működni. 

ANALITIKAI, AZAZ TELJESÍTMÉNYFIGYELŐ SÜTIK 

5.3 Az analitikai sütiket a látogatások számának és a weboldalforgalom forrásainak nyomon követésére használjuk. Segítenek meghatározni, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek és melyek a kevésbé népszerűek, és segítenek megérteni, hogy a Felhasználók hogyan navigálnak a Webhelyen. Ennek köszönhetően az Adatkezelő meg tudja tekinteni a statisztikákat és javítani tudja a Weboldal teljesítményét. Az ilyen sütik által gyűjtött információk összesítettek, így nem használhatók a személyazonosság megállapítására. Ha a Felhasználó nem engedélyezi ezeket a sütiket, az Adatkezelő nem fogja tudni, hogy a Felhasználó mikor kereste fel a weboldalt. 

MARKETINGSÜTIK 

5.4 Marketing sütik, amelyeknek az a célja, hogy a megjelenített hirdetési tartalmak megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének, nem csak a weboldal böngészése során, hanem a weboldalon kívül is. Ezeket a hirdetési partnerek telepíthetik a Szolgáltatáson keresztül. Az ezekből a sütikből származó információk és más weboldalak böngészése alapján végzett tevékenység alapján érdeklődési profil készül. A marketingsütik nem tárolnak közvetlenül személyes adatokat, de azonosítják az internetes böngészőt és a hardvert. Akkor is lehetséges lesz hirdetések megjelenítése, ha a Felhasználó nem engedélyezi ezeknek a sütiknek a használatát, de ebben az esetben a megjelenített hirdetések nem tükrözik a Felhasználó preferenciáit. 

6. AZ ADATFELFOLGOZÓ PARTNERE ÁLTAL HASZNÁLT ANALITIKAI ÉS MARKETINGESZKÖZÖK 

6.1 Az Adatkezelő és partnerei különböző analitikai és marketingcélú eszközöket alkalmaznak. Az alábbiakban ezekről az eszközökről nyújtunk alapvető információkat. Bővebb információk a partnerek adatvédelmi szabályzatában elérhetők. 

GOOGLE ANALYTICS 

6.2 A Google Analytics sütik olyan fájlok, amelyeket a Google arra használ, hogy elemezze, hogyan használja a Felhasználó a szolgáltatást. Ennek célja, hogy statisztikákat és jelentéseket készítsen a szolgáltatás funkcióiról. A Google az összegyűjtött adatokat nem használja fel a Felhasználó azonosítására, és nem rendszerezi ezeket az információkat az azonosítás lehetővé tétele érdekében. Az ezzel a szolgáltatással kapcsolatos adatgyűjtés terjedelmével és szabályaival kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatóak: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners

DOUBLECLICK 

6.3 A DoubleClick egy olyan eszköz, amelyet az Adatkezelő által végrehajtott hirdetési kampányok (AdWords kampányok) hatékonyságmérésére és az eredmények elemzésére használnak. Az ezzel a szolgáltatással kapcsolatos adatgyűjtés terjedelmével és szabályaival kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatóak: https://policies.google.com/technologies/ads.  

7. SÜTIBEÁLLÍTÁSOK KEZELÉSE 

7.1 A sütik használatához, a sütiken keresztül történő adatgyűjtéshez, a Felhasználó eszközén tárolt adatokhoz való hozzáféréshez a Felhasználó beleegyezésére van szükség. A Felhasználó beleegyezése bármikor visszavonható. 

7.2 A Felhasználó beleegyezésére csak olyan sütik esetében nincs szükség, amelyek használata elengedhetetlen a telekommunikációs szolgáltatáshoz (adatátvitel a tartalom megjelenítéséhez). A Felhasználónak nincs lehetősége letiltani ezeket a sütiket, ha igénybe kívánja venni a szolgáltatást. 

7.3 A személyre szabáshoz, valamint az elemzési és marketingtevékenységekhez használt sütiket az Adatkezelő nem telepíti automatikusan. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor (a Weboldalra való belépéskor), vagy a https://intercars.hu/hu oldalon a jobb alsó sarokban elhelyezett „cookie” ikonra kattintva adhat engedélyt a Adatkezelőnek a sütik telepítésére. 

7.4 A Felhasználó a weboldalra való belépést követően megjelenő banner „Mindent elfogad” gombjára kattintva hozzájárulhat a sütik személyre szabási, elemzési és marketingtevékenységek céljából történő telepítéséhez. Ezzel az Adatkezelő felhatalmazást kap arra, hogy ezeket a sütiket a Felhasználó által használt böngésző beállításainak megfelelően telepítse (alapértelmezett beállítások esetén minden süti telepítésre kerül). 

7.5 A sütik használatához való hozzájárulás visszavonása a böngésző beállításain keresztül is lehetséges. Ezzel kapcsolatban az alábbiakban talál részletes információkat.  

7.5.1 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

7.5.2 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

7.5.3 Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid&sjid=11019605238221136739-EU 

7.5.4 Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

7.5.5 Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

7.6 Az alábbi linkeken elérhető eszközök segítségével a Felhasználó bármikor ellenőrizheti a böngésző aktuális adatvédelmi beállításait:  

7.6.1 http://www.youronlinechoices.com/hu

7.6.2 http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

8. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

8.1 Az adatok Adatkezelő általi kezelésének időtartama a nyújtott szolgáltatás típusától és a kezelés céljától függ. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés alapvetően a szolgáltatásnyújtás időtartamára terjed ki, illetve hozzájárulás kifejezett visszavonásáig, vagy az adatkezeléssel szembeni tiltakozásig. 

8.2 Az adatkezelés időtartama meghosszabbítható, ha az adatkezelés esetleges követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, illetve ezen időszakot követően is, azonban csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott ideig. Az adatkezelési időszak lejárta után az adatokat véglegesen törölni vagy anonimizálni kell. 

9. FELHASZNÁLÓI JOGOK 

9.1 A Felhasználónak joga van az adatok tartalmához való hozzáféréshez, kérheti az adatok helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását, joga van adatok továbbítására, joga van kifogást emelni az adatkezeléssel szemben, valamint panaszt benyújtani a személyes adatok védelméért felelős illetékes felügyeleti hatósághoz. 

9.2 Amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése hozzájárulás alapján történik, ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel útján vagy a weboldalon biztosított funkciók használatával. 

9.3 A Felhasználónak joga van tiltakozni a marketing célú adatkezelés ellen, ha az adatkezelésre az Adatkezelő jogos érdekei alapján kerül sor, valamint - a Felhasználó különleges helyzetével kapcsolatos okokból - egyéb olyan esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (pl. elemzési és statisztikai célokra).  

A marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulást a következő webhelyen is lehet kezelni: https://rodo.intercars.eu 

9.4 A GDPR-ból eredő jogokról további információkat a https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/  és a https://intercars.hu/hu/cikk/gdpr  oldalakon talál. 

10. AZ ADATOK CÍMZETTJEI 

10.1 A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban személyes adatok kerülnek átadásra külső szervezetek számára, beleértve az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős beszállítókat. 

10.2 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Felhasználóra vonatkozó kiválasztott információkat megfelelő jogalapon és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban átadja az illetékes hatóságoknak vagy harmadik feleknek, akik ilyen információkat kérnek. 

11. ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EGT-N KÍVÜLI ORSZÁGOKBA 

11.1 A személyes adatok védelmének szintje az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül eltér az európai jog által biztosított szinttől. Ezért az Adatkezelő csak akkor továbbít személyes adatokat az EGT-n kívülre, ha az szükséges, illetve, ha biztosítható a megfelelő szintű védelem. Elsősorban az alábbi módokon: 

11.1.1 Együttműködés olyan szervezetekkel, amelyek olyan országokban dolgoznak fel személyes adatokat, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság megfelelőségi határozatot adott ki a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosításáról További részletek az alábbi linken találhatók:  

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_hu

11.1.2 az Európai Bizottság által kiadott standard szerződéses záradékok használata; a szükséges kiegészítő biztonsági intézkedésekkel együtt, amelyek a személyes adatoknak az Európai Unióban alkalmazottal azonos szintű védelmet biztosítanak További részeltek és szerződésminták itt találhatók:  https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en  

11.1.3 az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazása; 

11.2 Az Adatkezelő az adatgyűjtés szakaszában mindig tájékoztatja a Felhasználót arról a szándékáról, hogy személyes adatokat kíván továbbítani az EGT-n kívülre. 

12. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA 

12.1 Az Adatkezelő folyamatosan kockázatelemzést végez annak biztosítására, hogy a személyes adatok kezelése biztonságos módon történjen – biztosítva mindenek felett, hogy csak az arra felhatalmazott személyeknek legyen hozzáférésük a személyes adatokhoz és csak olyan mértékben, amely az általuk végzett feladatok teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokon végzett műveletek rögzítésre kerüljenek, és azokat csak az arra felhatalmazott személyek végezhetik. 

12.2 Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az alvállalkozók és más együttműködő szervezetek is garantálják a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását minden olyan esetben, amikor az Adatkezelő kérésére személyes adatokat kezelnek. 

13. KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK 

13.1 Az Adatkezelővel a sekretariat@intercars.eu e-mail címen vagy az alábbi levelezési címen keresztül lehet kapcsolatba lépni: Inter Cars S.A., 64 ul. Powsińska, 02-903 Warsaw, Poland 

13.2 Az Adatkezelő adatvédelmi biztost nevezett ki, aki a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdésben e-mailben elérhető az iod@intercars.eu címen. 

14. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

14.1 Ezt a szabályzat rendszeresen felülvizsgálatra és szükség szerint módosításra kerül. 

14.2 A Szabályzat aktuális változata 2023. október 31-én került elfogadásra és azóta hatályos.